ប្រវត្តិខុងជឺ

១. ជីវប្រវត្តិ និងស្នាដៃ
ខុងជឺកើតនៅឆ្នាំ៥៥១មុន គ្រឹស្តសករាជក្នុងភូមិមួយស្ថិតនៅរដ្ឋលូប្រទេសចិន (បច្ចុប្បន្នជាផ្នែក មួយនៃខេត្ត សានទុង)។ គាត់មានឈ្មោះដើម កុង សឺ ប៉ុន្តែ ក្រោយមកសាវ័ករបស់គាត់ហៅគាត់ថា កុង ហ្វូសឺ ហើយឈ្មោះនេះបានប្តូរជាភាសាឡាតាំង ខន់ ហ្វូសឺ(Con Fucius)..
គាត់ស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ៤៧៩ មុនគ្រឹស្តសករាជ្យ ។ ខុង ជឺ ជាមហាទស្សនចិនមួយរូបដ៏ល្បី ល្បាញទស្សនៈវិជ្ជារបស់គាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ សីលធម៌ បុគ្គល និងសីលធម៌ រដ្ឋាភិបាលភាពត្រឹមត្រូវ នៃសីលធម៌ សង្គម យុត្តិធម៌ និងភាពស្មោះត្រង់។

Advertisements
By yuong096

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s